Петя Асенова. АРХАИЗМИ И БАЛКАНИЗМИ В ЕДИН ИЗОЛИРАН БЪЛГАРСКИ ГОВОР (КУКЪСКА ГОРА, АЛБАНИЯ)

Балканистични четения, посветени на десетата годишнина на специалност “Балканистика” в СУ “Св. Климент Охридски”, ФСлФ, София, 17-19 май 2004.


          1. Кукъска Гора
          В географско отношение Гoра е планинска територия, затворена между Шар планина и Враца планина от изток и Кораб планина от запад, където българските и албанските селища се смесват. Обитателите на областта се самоназовават гoрани, говора си - горански < Гoра + суф. -ан /-jан за жителски имена с по-късно затвърдяване на р’ пред гласната, срв. Горян, Подгоряни, Загоряни и Дворан, Горан из славянската топонимия в Албания (Селищев 1931:304).
През областта Гoра преминава определената от А. Селишчев югозападна граница на българската езикова област (Селищев 1931:3).
          Североизточната държавна граница на Албания разделя днес Гора на две части – на изток, в Косово, където попадат деветнадесет села, е Призренска Гора (както я нарича А. Селишчев, тъй като селата са разположени на юг от Призрен), а деветте села на запад, в Албания, аналогично могат да бъдат отнесени към Кукъска Гора, тъй като са на югоизток от Кукъс. Без да принадлежат географски към района на Гора, две тетовски села в подножието на Шар планина – Урвич и Йеловяне, в етнографско и диалектно отношение се отнасят към тази област, тъй като предците на обитателите им са се преселили там от Гора (Миланов 1999). Жителите на горанските села са мюсюлмани. Тяхната ислямизация е осъществена в течение на ХVІ– ХІХ в., но до началото на ХІХ в. те тайно са изпълнявали православните обряди с надеждата за възвръщане към християнството (Селищев 1929:406-407).
          Според А. Селишчев горанският говор притежава основните черти на говорите в Северозападна Македония (Селищев 1931:3). Той представлява преход между говорите в Дебърско и Горни Полог към говорите в Призренско (Селищев 1929:408- 410).
          Представените тук наблюдения се основават на сборник диалектни текстове (приказки, предания, разкази за истински случки, анекдоти и афоризми), представящи говора на селата Шищейец, Борjе, Орешек, Црнелjево, Оргоста, Кошарища, Запод, Пакиша, Очиклjе в Кукъска Гора (Doklje 2003). Записани са със сърбохърватска латиница и са придружени с превод на книжовен албански, което много улеснява ползването им. Създателят на този ценен труд е Назиф Докле, горанин по произход, автор на краеведски и исторически изследвания за областта на Кукъс, на сборник с горански народни песни и на поезия на горански диалект.
          Като характеризира горанския говор върху материал само от селата Запод и Борjе , Б. Видоески отбелязва наличието на средния вокал ъ като рефлекс на голямата носовка: дъбjе, зъби, ръбои, сът – съдои, събота, стъпало; на т. нар. вторичен ер (от съвпадане на предната със задната ерова гласна): лъже, излъжа, мъгла, съвнуjе, цъфте; на сонантичното l: съвза, сънце, къвне (Видоески 1998:349). Този фонетичен балканизъм, от който е лишен македонският книжовен език, свързва горанския с редица говори на територията на България и с българския книжовен език.
          2. Архаичност
          Макар и автохтонно на днешната си територия, населението на Гора е откъснато от езика-майка. Естествено е да съхрани в говора си архаизми, които характеризират всеки език в изолация.
          2.1. В глаголната система обаче горанският е подвластен на балканските иновации:
          - не се забелязват следи от инфинитив, даже и след модални глаголи, заместен е с да-конструкция, напр.* не можеш да ходиш, можем да ходим, ошл’е да жнет, ме викайе да го назуйем, ошла да го тражи;
          - да-конструкцията функционира и като императив, напр. да идем, да дойдем и я и като строга заповед във второ лице, напр. да собереш и да им дадеш, да се мужиш наред с напрай се, яди ме, не ме дави, не ме засопнуй;
          - бъдеще време се образува с формант че [cе] с меко ч’ (volo-бъд.вр.), напр. ч’е идеш, ч’е те ядем, ч’е те давим, ч’е живи, ч’е се жени.
          За глаголен архаизъм следва да се приеме живата употреба на старото деятелно причастие, преминало днес в категорията на деепричастията (характерна особеност за западните български говори), което тук се образува с афикс -айеч’и, както в трънския говор, а не -ек’и, както посочва Б. Видоески (1998 :350) и както е в Благоевградско и Дупнишко (срв. Стойков 1993:249), напр. гледайеч’и него ч’е изсеч’ет руке (duke e pare ato i prene duart), прозевайеч’и u видеф** нишан (duke u shtriqur ai ia pa nishanin).
          2.2. Но много по-впечатляваща е архаичността на именната система, която добре пази падежни противопоставяния при одушевените съществителни, напр.
          - дат. пад. за косвено допълнение: от о-основи (петлето му рекло старцу, кажала оцу), а-основи (и рекла мланести, u рекоф жени, га остайл’е ходжи от село, u рекло сестри, и му рекла газди, u рекоф старици), i-основи (рекла матери, матери u донесл’е), nt-основи (му рече бабету, му рекоф петлету, ке дайджета) в ед. ч. и в мн. ч. (му рекоф гърцам, я сом го турила кокошкем, она им рекла кънарицем), при местоимения (не кажала никому, му рекоф мужу н’едзиному), при прилагателни и при определителния член (сестра u рекла мланестити, му ги даф чуйекатому, му пратиф йена книга бабетому н’едзиному).
          - вин. пад. за пряко допълнение и след предлог: от о-основи (ошоф ке мужа н’едзиного, за йеного измечара, омужена за гробника, обесиф измечара, видело йедного овчара), i-основи (со матере, отързила за матере), но при а-основи – не винаги (за ке наници муйе, търнал’е да идет за во касабе ке бабета, но и ке ходжа, утепаф ходжа, сакам дейка царева, новожена го нашлйе надавен), при местоимения (на йенога, на другога, за шого му вели, ке бабета и брата нйедзиного).
          - дателен притежателен: Овия се тупани гл’еданици Ашигарипови ‘Това са тъпани (за сватбата) на Ашигариповата годеница’, рекоф жени чуйекатому.
          Чрез аналитични конструкции с предлога от се изразява посесивност с оттенък за произход, което се среща и в други западни и югозаладни говори: ке цара от село ваше, га остайле ходжи от село, куч’а от хайдуци.
           3. Балканизми
          Жизнеността на тричленна падежна система при имената се отразява в синтаксиса на говора при функционирането на такива балканизми, каквито са определителният член и удвояването на допълнението.
          3.1. От една страна категорията определеност е балканска иновация, но от друга страна в говора на гораните тази иновация е представена в своя старинен вид, не само по отношение на морфологичните облици на определителния член. Там, където се среща склонен, той по-скоро има дейктични, отколкото определителни функции. Като граматична морфема с местоименен произход нормално е да проявява консервативност и като местоимение да пази падежните си форми. Аналози в това отношение има в балканския ареал и извън него. Освен това Гора попада в периферията на българското езиково землище, характеризираща се със запазването на тричленната система за определеност. В Призренска Гора и в двете тетовски села Урвич и Йеловяне тройният член -т, -в, -н има падежни форми (Видоески 1995:150-151). В анализираните тук текстове от Кукъска Гора са представени само членните морфеми -т и -в, напр. мланестава живила, нa га мланестава / кравава, другароф ошоф, ч’е ми го чуваш търнчево, не омързи петлево.
          Употребата на определителния член се оказва до голяма степен ограничена от падежните форми на имената: той отсъства в характерни за появата му синтактични условия, напр. в анафора (намек назад към продуцирания вече текст), като маркиращ темата при актуалното членение: мати ми умрела, иди речи мланести, Старец, мърдни…Дошоф старец со метла и со лопата, Му излезла майка негова, остайф гл’еданици йена тамбура, u видеф нишан, като и в цитираните по-горе примери с имена в дат. и вин. пад. Случва се определителният член да не се яви, даже когато употребата му е граматикализирана, напр. с кратко дателно лично местоимение в служба на притежателно: Гл’еданица му се мужи., кошул’е му.
          От друга страна, наблюдава се една неприсъща за българския език тенденция към граматикализирането на нулев член след предлог, което би могло да е стимулирано от билингвизма с албанския: да го фукнеме во кокошке / во зел’ке / во кони, пърф сателит во космос, Юри Гагарин стъпнаф во месец, со жена, ка шо га купиф.
          Среща се обаче и двойно членуване при инверсия, вероятно с емфатична функция или поради сегментация: му рекла дететому голяматаму, но инверсията не предполага задължително двойно членуване: Черку маловити u пана криво.
          3.2. Тази неустановеност при употребата на определителния член се отразява върху облика на конструкциите с удвоено допълнение. По начало удвояването на допълнението в анализираните текстове е с висока фреквентност, като удвояващото местоимение често е в антиципация. Така горанският говор хармонично се вписва в югозападно-българския и албанския ареал, който се отличава със засилено удвояване на допълнението. Изненадващото е обаче, че в този диагностичен за определеността контекст, удвоеното допълнение фигурира често като неопределено (с нулев член), напр. да му га измами жена, све го изклюкало злато, u рекоф жени, вук ги подави кони, кошул’е му ги донесле крваве покрай поляй ги кошул’ете во сандач’е, дайте ми га тамбурата покрай и му га дади тамбура и гледаницата га мужет.
          4. Интерференция
Носителите на горанския диалект в областта на Кукъс са двуезични. Интерференцията с албанския е засегнала по-слабо лексикалната и граматичната семантика, по-силно - синтаксиса.
          4.1. Характерно за балканските езици е изразяването на екзистенция с глагола “имам”, освен с глагола “съм”. “Имам”-екзистенциалните конструкции са по-обичайни в българския език, отколкото в румънския и албанския. В разглеждания говор обаче при клишираното начало на фолклорния прозаичен текст, по албански образец, преобладава (в съотношение две към едно) глаголът “съм”: Бил’е йен старец и йена старица (kishin nje plak dhe nje plake), Бил’е три сестре, Бил’е йена мати, йен син и йена черка, Биф йен сърбин во Бор’е. Когато в същата функция се явява глаголът “имам”, той не е в безлично трето лице, а се съгласува с лицето, на което се приписва екзистенция: Имала йена овца, Имала йена дейка, Имало йено дете, Имал’е йена жена и йен муж.
          4.2. По отношение на синтаксиса интерференцията с албанския е най-чувствителна при построяването на въпросителните изречения. Албанската въпросителна частица а не само че е изместила частицата ли, но и словоредно е в препозиция на въпроса, както това става в албанския, напр. А ч’е дойдеш ?, А ч’е ме пустиш?, А го продавш ? Каков йе, а йе хубав ?А да ти донесем оца? Същото явление забелязах и в говора на Голо бърдо, СИ Албания. Това слабо звено на синтаксиса се оказва засегнато и в други български говори в състояние на билингвизам – в българските говори в Румъния, описани от М. Сл. Младенов (1993) и тези в Беломорска Тракия, описани от Т. Бояджиев (1991), въпросителните изречения пък се образуват без въпросителна частица, тъй като в контактните езици липсва такава.
          4.3. Контактът с албанския може да обясни и разширяването на функциите на предлога во, който, конкурирайки предлога на, го измества от пространствените употреби (предлозите в и на съответстват на един предлог в албански – ne): он седаф во зид, жена со дзвезда во гърди, Юри Гагарин стъпнаф во месец, но също и на пенджер, на полица, на таван. Предлогът во навлиза и в спектъра на предлозите при, у, всред: влезоф во другари.
          5. Някои наблюдения върху лексиката
          5.1. Лексикалните заемки, най-непосредственото следствие от езиковия контакт, са по-малобройни от очакваното. Може да се споменат фитме ‘интриги, сплетни’, шер ‘кавга, караница’ беса ‘клетва’ ; роднински названия като нана ‘майка’, бабо ‘татко’, дайджа ‘вуйчо’, които се употребяват и в други български говори в Албания; общите за двата езика турцизми (от персийски или арабски произход) джебраил’, хамамджик, но и собствени турцизми акшам, алб. mbremje, даже на които в албанския съответстват славянски заемки бекчия, алб. polak или които имат собствен семантичен развой в горанския, напр. кафеджие ‘гости’, алб. vizitore. Могат да бъдат посочени и някои фразеологични калка по албански модел : на глава от девет године = ne krye te nente vjeteve ‘след навършване на девет години, точно след девет години’, немал’е л’еп душа да въртет = nuk kishin buke te mbanin shpirtin, немай страх = mos ki frike.
          5.2. Но особени багри придава на горанската лексика словообразувателната и семантичната специфика на думите от славянски произход. Ето няколко собствено горански словообразувателни модела: мланеста, контрахирана форма от *млада невеста, младожена = младоженец.
          В семантичния развой на лексиката намираме както стесняване на значението, напр. дете ‘момче, син, мъжка рожба’, така и разширяване, напр. къна ‘сватба’, наричана още ‘женска сватба’, когато в съботата преди сватбата жените украсяват невестата с къна, оттам и кънарица ‘сватбарка’.
          Специфични семантични признаци крият лексемите пристаф, пристала ‘хубав, -а’ и производното пристал’ка (алб. bukuroshe); гробник ‘призрак, вампир’ (алб. lugat), позната с това специфично значение и в други южнославянски диалекти (Dukova 1997:60). Една балканска изосемия – семантичният преход ‘имам’ > ‘богат’, срв. бълг. имане, имот, имотен, е структурно идентична в горанския говор, в арумънския и в албанския – субстантивирано причастие от гл. « имам » : иман = avut = i pasur . А семантичният признак ‘гледам’, който лежи в назоваването ‘обичам’, срв. гл’еданица ‘любима, годеница’, алб. e dashur; Муж ти се гледа со друга, отразява разпространената в славянските езици оценка на света, срв. само в бълг. с-вид-ен, с-вид-и ми се, нена-вижд-ам или срхр. с-виђ-а ми се ‘харесва ми, допада ми’ (Dukova 2002).
          6. Изводи
          Горанският говор илюстрира оспорвания постулат на ареалната лингвистика за архаичност на езиковата периферия и съответстващо иновиране на центъра. По-интересното е обаче, че архаичното състояние на иновациите (облика и функционирането на определителния член и удвояването на допълнението) илюстрират началните степени на неустановеност и колебания при зараждането на балканизмите, механизмите на тяхното включване и утвърждаване в системата на езика.
          Изолиран в чуждоезикова среда, този български говор е и източник на данни за теорията на езиковите контакти. Интерференцията в езика се проявява и в лексиката, и в синтаксиса, но и в граматическата семантика (изразяването на екзистенция). За сметка на това не се наблюдават случай на превключване и смесване на кодовете, т. е. налице е интерференцията-резултат, а интерференцията-процес е останала в миналото.


Библиография

Бояджиев, Т. 1991 Българските говори в Западна (Беломорскa и Източна (Одринска) Тракия. София. “Св. Климент Охридски”

Видоески, Б. 1995 Членските морфеми во македонскиот диjалектен jазик (Прилог кон Македонскиот диjалектен атлас).– Dialectologia slavica. Сборник к 85-летию С. Б. Бернштейна. “Индрик”. Москва., стр.149-164
1998 Диjалектите во македонскиот jазик. Том І. Скопjе

Doklje, N. 2003 Iz narodne goranske proze / Nga proza popullore gorane. Prizren.

Dukova, U. 1997 Die Bezeichnungen der Damonen im Bulgarischen. Otto Sagners Munchen

Миланов, Е. 1999 Българите в Гора.– Балканите, брой 4, стр.26.

Младенов, М. Сл. 1993 Българските говори в Румъния. София. “БАН”.

Селищев, А. М. 1929 Полог и его болгарское население. София.
Славянское население в Албании. Фототипно издание 1981 “Наука и изкуство”

Стойков, Ст. 1993 Българска диалектолотия. “БАН” София.
Първо издание 1962

home